SBO34

มารยาทและการแต่งกายของการเล่นกีฬากระบี่กระบอง

กระบอง หมายถึง พวกยักษ์ที่พกกระบองเป็นอาวุธ ยักษ์มีรูปร่างใหญ่โต เคลื่อนไหวช้า ดังนั้นการจัดระเบียบเพื่อแยกประเภท ของอาวุธที่ใช้แสดงในการต่อสู้และเพื่อป้องกันตัว ซึ่งก็น่าจะมาจากการแยกฝ่ายยักษ์และฝ้ายลิง โดย ถือว่าลิงรูปร่างเล็กและผู้พากย์โขนมักเรียกขนานนามว่า ขุนกระบี่ หมายถึง ตัวหนุมานหัวหน้าลิง ซึ่งจะมีตรีหรือที่เรียกว่าสามง่ามสั้น พกติดตัวเป็นอาวุธประจำกาย และพลลิงตัวอื่น ๆ พกอาวุธสั้น เช่น พระขรรค์ เป็นต้น

ฉะนั้นคำว่ากระบี่ จึงถูกนำมาเป็นคำเรียกแยกให้รู้ว่าอาวุธสั้นทั้งหลายจะรวมเรียกว่า กระบี่ ซึ่งมี ดาบ โล่ ดั้ง เขน ไม้ศอกสั้น มีดสั้น พระขรรค์ เคียว ขวาน ตรี สามง่ามสั้นกระบอง มาจากยักษ์ที่ถือกระบองเป็นอาวุธยักษ์รูปร่างใหญ่โตและการเคลื่อนไหวไม่ไวเท่าลิงอาวุธนี้จึงถูกจัดเรียกว่ากระบองไม่ว่าสั้นหรือยาวเป็นหัวหน้า ให้ความหมายรวมเป็นของยาวทั้งมวล ถ้าพูดตามความ จริงแล้วการเคลื่อนไหวการต่อสู้จะทำได้ดีซึ่งส่วนมากจะเป็นวงนอก ส่วนของสั้นจะทำได้ทั้งวงนอกและวงใน

การเรียกกระบี่ กระบองยังมีหลักฐานให้เห็นชัดในเรื่องอาวุธที่นิยมใช้แสดงและเล่นกันคือคู่ของไม้ศอกสั้นกับพลอง นั่นคือความหมายที่ถูกต้องส่วนในเรื่องของเครื่องแต่งกายนั้นขึ้นอยู่กับความนิยมสมัยโบราณแต่งกายอย่างทหาร หรืออาจจะนุ่งโจงกระเบนแบบที่มีการหยักรั้ง คาดผ้าประเจียด หรือนุ่งกางเกงขาสั้นก็ได้เช่นกัน แต่ที่สำคัญคือ นักกระบี่กระบองจะต้องสวมมงคลที่ทำด้วยด้ายดิบพันเป็นเกลียว มีขนาดใหญ่เท่าเทียมกับเชือกมนิลา และใช้ผ้าเย็บหุ้มอีกสักชั้นหนึ่ง พร้อมกับปล่อยปลายทั้งสองยื่นออก