SBO

SBO

ประโยชน์หรือข้อดีของ SBO กีฬาวอลเลย์บอล

กีฬาวอลเลย์บอล หรือ Volleyball เป็นกีฬามีความสนุกสนานมากที่สุดกีฬาหนึ่งที่มีการละเล่นกันอยู่ในตอนนี้ SBO และมีความง่ายไม่ซับซ้อนมากนัก ใช้เวลาในการฝึกหัดเพียงไม่นานก็สามารถเล่นได้แล้ว ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่กีฬาวอลเลย์บอล หรือ นั้นจะถูกบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษาในประเทศที่นักเรียนไทยควรได้เรียนรู้ในหลักสูตรภาคบังคับ ซึ่งประโยชน์หรือข้อดีของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล ยกตัวอย่างเช่น

• กีฬาวอลเลย์บอล เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เล่น เพราะระเบียบและวินัยที่ได้รับจากการฝึกมานั้น  ทำให้นักกีฬา วอลเลย์บอล จะมีเหตุมีผล รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตาม และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

• กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาที่มีกฎกติกา SBO ดังนั้นผู้ที่เล่นกีฬาวอลเลย์บอลจะถูกอบรมและสอนมากให้เด็กทุนคนเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่างยุติธรรมเพื่อสร้างนิสัยที่ดีให้กับนักกีฬาและยังทำให้เด็กรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ตรงคอนเซ็ปท์โตไปไม่โกงเสียด้วย

• รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่ในตอนนี้จะให้ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรงเสียหน่อย เพราะผู้เล่นกีฬา SBO จะต้องมีความคล่องแคล่วและว่องไว ซึ่งการฝึกฝนและซ้อมอยู่บ่อยๆจะช่วยให้มีความเสี่ยงในเรื่องของโรคกระดูกเคลื่อนไปด้วย

วอลเลย์บอลสร้างสมรรถภาพของ SBO เราให้ดีขึ้นได้

กีฬาวอลเลย์บอลนั้นก็เหมือนกันกับกีฬาประเภทอื่นๆที่มีการเล่นกันอยู่ในปัจจุบันเพราะนอกจากจะเป็นกีฬาที่สร้างสมรรถภาพร่างกายที่ดี สร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและร่างกายแล้ว กีฬา วอลเลย์บอลยังช่วยให้นักกีฬาวอลเลย์บอลนั้นมีน้ำใจนักกีฬามากขึ้น รู้จักการแบ่งปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักแพ้และชนะรวมไปถึงการให้อภัยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด

นอกจากนี้กีฬาวอลเลย์บอลยังเป็นเครื่องมือในการเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เล่นในทีมเดียวกันและผู้เล่นในทีมของฝ่ายตรงข้าม SBO ไม่ว่าการแข่งขันนั้นจะเป็นการแข่งขันโดยคนในสัญชาติเดียวกันหรือคนละสัญชาติก็ตาม

นอกจากนักกีฬาที่เล่นกีฬาวอลเลย์บอลและมีความสามารถในการเล่นกีฬาในระดับสูงเช่นระดับจังหวัด ระดับภาค หรือระดับประเทศนั้นจะได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆทางการศึกษาในโควตา นักกีฬา ด้วยเช่น สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆที่ต้องการนักกีฬาไว้ใช้ในการแข่งขันต่างๆของหน่วยงานตนเองนั่นเอง

การศึกษา SBO ด้านพลศึกษาในกีฬาวอลเลย์บอล

การบรรจุกีฬาวอลเลย์บอล หรือ SBO ลงในหลักสูตรการศึกษาด้านพลศึกษาของไทยนั้น ก็เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับนักเรียนและยังรวมไปถึงการแบ่งปันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักแพ้และชนะ รวมไปถึงการให้อภัยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตของนักเรียนในสังคม

ซึ่ง การฝึกฝน วอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนหรือผู้หัดเล่นใหม่ๆนั้นจะต้องเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นแบบง่ายๆก่อน และค่อยปรับให้ยากมากขึ้นเรื่อยๆในภายหลัง ซึ่งปกติแล้วนักเรียนที่ต้องการฝึกเล่นกีฬาวอลเลย์บอล หรือ Volleyball นั้นจะฝึกตามลำดับทั้งหมด 3 ลำดับนั่นก็คือ

1. การเตรียมตัวก่อนเล่น : ซึ่งเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการฝึกซ้อมนั่นเอง

2. การฝึกทักษะเบื้องต้น : ซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนรู้และ SBO สามรรถใช้ทักษะที่จำเป็นในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลอย่างง่ายๆได้

3. การฝึกเป็นทีม : ซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีมและนำทักษะพื้นฐานเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์