SBOBET10

การออกกำลังกายที่เป็นปัญหาและเป็นประโยชน์ระดับประเทศ

ในประเทศไทยได้มีการให้ความสนใจและความสำคัญเพื่อที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการออกอากาศทางทีวี หนังสือพิมพ์และสื่ออื่นๆได้ให้ข่าวว่าลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายกันเป็นบางเวลา

และหน่วยงานหรือเป็นโรงงานต่างๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการจัดกิจกรรมแอโรบิคด๊านซ์กันอย่างจริงจังมากขึ้น เช่น หน่วยงานกระทรวงคมนาคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงพยาบาลจุฬารงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า และเป็นระดับของโรงงานต่างๆ เป็นต้น แต่ถ้าพูดถึงในระดับหมู่บ้านนั้นที่เป็นหมู่บ้านที่ทำการจัดกิจกรรมเป็นอันดับแรก คือหมู่บ้านประชานิเวศน์2 ในประเทศไทยที่ได้ริเริ่มการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งในการจัดครั้งนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากแต่จำนวนผู้ที่เข้าร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนั้นแค่ 10 คนเท่านั้นเพราะยังไม่ให้ความสนใจแก่ประชาชนและได้มีการแพร่หลายมาเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันนี้ได้เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันได้มีเข้าร่วมเป็นสมาชิกถึง 400 กว่าคนจะสังเกตเห็นว่าคนไทยได้มีการให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ในการจัดกิจกรรมที่ทำได้ปฏิบัติอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการทางการแพทย์ ทางนักวิชาการทางพลศึกษา โภชนาการเข้าร่วมการวางแผนและได้ดำเนินงานร่วมกัน ได้มีการสนับสนุนกันมากขึ้นเช่น พ.อ.นพ. เสวก ธาราณัติ ได้ให้สถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยแบ่งพื้นที่ของโรงพยาบาลส่วนหนึ่งมาทำเป็นกิจกรรม

จากนั้นการทำกิจกรรมในการออกกำลังกายนั้นได้มีความนิยมกันมากขึ้นและผู้นำหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกจังหวัดเริ่มให้ความสำคัญกันมากขึ้นและช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมนี้ ให้คนไทยมีความแข็งแรง เพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติไทยต่อไป และประเทศชาติไทยคงไม่จำเป็นต้องเสียเงินหรืองบประมาณมาซื้อยารักษาโรคเข้าประเทศโดยไม่จำเป็น