SBO34

มารยาทและการแต่งกายของการเล่นกีฬากระบี่กระบอง

กระบอง หมายถึง พวกยักษ์ที่พกกระบองเป็นอาวุธ ยักษ์มีรูปร่างใหญ่โต เคลื่อนไหวช้า ดังนั้นการจัดระเบียบเพื่อแยกประเภท ของอาวุธที่ใช้แสดงในการต่อสู้และเพื่อป้องกันตัว Continue reading